ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565

บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จำกัด ได้มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2556 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด พวกเราต้องอยู่บนความไม่ประมาท

#TDLIGHT