POSITION

ELECTRICAL ENGINEERING & LIGHTING DESIGNER (1 Position)

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

1. สำรวจพื้นที่ ประเมินแบบและออกแบบแสงสว่างด้วยโปรแกรม DIALux
2. ให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งและการออกแบบให้แก่ลูกค้า
3. จัดทำเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
4. สำรวจหน้างานติดตั้ง เขียนแบบติดตั้งหลอดไฟและระบบไฟฟ้า พร้อมทำราคาติดตั้ง (BOQ)
5. ตรวจสอบแบบและระบบไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดแสงสว่าง ก่อนและหลัง ติดตั้ง
6. จัดทำรายงาน สรุปข้อมูล การแก้ไขปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาและลูกค้า
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (Job Specification)

 เพศ (Sex)  : ชาย
 อายุ (Age) : 22-30 ปี
 การศึกษา (Education)  : ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 ประสบการณ์ (Experience) : 1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 อื่นๆ : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
: สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด / พักต่างจังหวัดได้
: สามารถขับขี่ยานพาหนะและมีใบขับขี่รถยนต์
: มีพื้นฐานด้านโปรแกรม DIALux 
: มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม / ติดตั้งระบบไฟฟ้า
: มีเอกสาร จป. ระดับหัวหน้างาน พิจารณาเป็นพิเศษ
: มีเอกสาร กว. ไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ 

POSITION

ELECTRICAL ENGINEERING & LIGHTING DESIGNER (1 Position)

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

1. สำรวจพื้นที่ ประเมินแบบและออกแบบแสงสว่างด้วยโปรแกรม DIALux
2. ให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งและการออกแบบให้แก่ลูกค้า
3. จัดทำเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
4. สำรวจหน้างานติดตั้ง เขียนแบบติดตั้งหลอดไฟและระบบไฟฟ้า พร้อมทำราคาติดตั้ง (BOQ)
5. ตรวจสอบแบบและระบบไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดแสงสว่าง ก่อนและหลัง ติดตั้ง
6. จัดทำรายงาน สรุปข้อมูล การแก้ไขปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาและลูกค้า
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (Job Specification)

 เพศ (Sex)  : ชาย
 อายุ (Age) : 22-30 ปี
 การศึกษา (Education)  : ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 ประสบการณ์ (Experience) : 1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 อื่นๆ : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
: สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด / พักต่างจังหวัดได้
: สามารถขับขี่ยานพาหนะและมีใบขับขี่รถยนต์
: มีพื้นฐานด้านโปรแกรม DIALux 
: มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม / ติดตั้งระบบไฟฟ้า
: มีเอกสาร จป. ระดับหัวหน้างาน พิจารณาเป็นพิเศษ
: มีเอกสาร กว. ไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ 

POSITION

ELECTRICAL ENGINEERING & LIGHTING DESIGNER (1 Position)

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibility)

1. สำรวจพื้นที่ ประเมินแบบและออกแบบแสงสว่างด้วยโปรแกรม DIALux
2. ให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งและการออกแบบให้แก่ลูกค้า
3. จัดทำเอกสารข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์
4. สำรวจหน้างานติดตั้ง เขียนแบบติดตั้งหลอดไฟและระบบไฟฟ้า พร้อมทำราคาติดตั้ง (BOQ)
5. ตรวจสอบแบบและระบบไฟฟ้า พร้อมตรวจวัดแสงสว่าง ก่อนและหลัง ติดตั้ง
6. จัดทำรายงาน สรุปข้อมูล การแก้ไขปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาและลูกค้า
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ (Job Specification)

 เพศ (Sex)  : ชาย
 อายุ (Age) : 22-30 ปี
 การศึกษา (Education)  : ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์
 ประสบการณ์ (Experience) : 1 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
 อื่นๆ : สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
: สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด / พักต่างจังหวัดได้
: สามารถขับขี่ยานพาหนะและมีใบขับขี่รถยนต์
: มีพื้นฐานด้านโปรแกรม DIALux 
: มีประสบการณ์ด้านงานซ่อม / ติดตั้งระบบไฟฟ้า
: มีเอกสาร จป. ระดับหัวหน้างาน พิจารณาเป็นพิเศษ
: มีเอกสาร กว. ไฟฟ้า พิจารณาเป็นพิเศษ 

WELFARE BENEFITS

WELFARE BENEFITS