POSITION

Sales Product Specification (3 Position)

RESPONSIBILITY (หน้าที่ความรับผิดชอบ)

1. ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์งานขาย
2. รับเป้าและพลักดันยอดขายสินค้า
3. ติดต่อเข้าพบผู้ออกแบบและผู้วางสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. สามารถติดต่อประสานงานบริษัทออกแบบสถาปนิก Designer
5. มีความขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001 : 2015 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

JOB SPECIFICATION (คุณสมบัติ) 

 เพศ (Sex)  : ชาย – หญิง
 อายุ (Age) : 23-36 ปี
 การศึกษา (Education)  : ปริญญาตรี
 ประสบการณ์ (Experience) : มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 อื่นๆ : มีรถยนต์ มีใบขับขี่

POSITION

Sales Product Specification (3 Position)

RESPONSIBILITY (หน้าที่ความรับผิดชอบ)

1. ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์งานขาย
2. รับเป้าและพลักดันยอดขายสินค้า
3. ติดต่อเข้าพบผู้ออกแบบและผู้วางสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. สามารถติดต่อประสานงานบริษัทออกแบบสถาปนิก Designer
5. มีความขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001 : 2015 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

JOB SPECIFICATION (คุณสมบัติ) 

 เพศ (Sex)  : ชาย – หญิง
 อายุ (Age) : 23-36 ปี
 การศึกษา (Education)  : ปริญญาตรี
 ประสบการณ์ (Experience) : มีประสบการณ์

  จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 อื่นๆ : มีรถยนต์ มีใบขับขี่

POSITION

Sales Product Specification (3 Position)

RESPONSIBILITY (หน้าที่ความรับผิดชอบ)

1. ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์งานขาย
2. รับเป้าและพลักดันยอดขายสินค้า
3. ติดต่อเข้าพบผู้ออกแบบและผู้วางสินค้า แนะนำผลิตภัณฑ์ ทั้งภาครัฐและเอกชน
4. สามารถติดต่อประสานงานบริษัทออกแบบสถาปนิก Designer
5. มีความขยัน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
6. จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001 : 2015 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015
7. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

JOB SPECIFICATION (คุณสมบัติ) 

 เพศ (Sex)  : ชาย – หญิง
 อายุ (Age) : 23-36 ปี
 การศึกษา (Education)  : ปริญญาตรี
 ประสบการณ์ (Experience) : มีประสบการณ์ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 อื่นๆ : มีรถยนต์ มีใบขับขี่

WELFARE BENEFITS

WELFARE BENEFITS